We All Care

 Thanh lọc thạch tín bằng cây khô

Thử nghiệm thời gian ngâm trong dung dịch chứa thạch tín

Đối với cuộc thử nghiệm này, chúng tôi muốn phân tích và quan sát 2 điều:

 • Có thể tái sử dụng các loại cây khô trên nhiều lần hay không?
 • Và khi nào thạch tín đã được hấp phụ trong cây lại “nhả” ra khi tái xử dụng lại không?

  Lục bình và Bèo cám dùng cho thí nghiệm này và kết quả như sau:

  • Lục bình
  • Bèo cám

  Một ống lọc đựng 300 gr lục bình khô. Đổ 1 lít dung dịch chứa 200ppb thạch tín chảy xuyên qua ống trên. Thời qian chảy qua lọc cho 1 lít dung dịch vào khoảng 4 phút. Hứng nước qua lọc. Làm lại thử nghiệm trên 3 lần nữa.
  Phân tích lần lượt nồng độ thạch tín của 4 dung dịch trên. Kết quả như sau:  So với lục bình, chúng ta có thể rút ra hai kết luận trước tiên cho thí nghiệm này:

 • Đầu tiên, trong một khoảng thời gian dài hơn, Thạch tín bị hấp phụ rất đáng kể.
 • Thứ hai, lục bình có thể được tái sử dụng.

  Chúng ta cần phải thử nghiệm nhiều nữa để tìm hiểu thêm vào thời điểm lục bình đã được hấp phụ trước đó, “nhả ra” vào lúc nào?

  We prepared three 100ml samples of contaminated water. Each were separately soak with duckweed as the adsorbent at various time and the results are as follow:


  Kết quả thí nghiệm của bèo hoa dâu tương tự như lục bình. Mức hấp phụ vẫn xảy ra ngay cả chỉ với một lượng nhỏ chất hấp phụ. Nhưng một lần nữa, cũng cần có thêm nhiều cuộc thử nghiệm để xác định xem sự hấp phụ có thể tiếp tục cho bao nhiêu lần.